วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนากลไกเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

พันธกิจ

จัดการความรู้ผลกระทบจากการพนันในมิติสุขภาพ และเชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยการผลักดันข้อเสนอนโยบายในการพัฒนาและใช้กลไกในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน