แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

1. จัดการความรู้ที่สำคัญเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการต่างๆ และผลักดันสู่กลไกหลักที่เกี่ยวข้องโดยใช้กรอบแนวทางสาธารณสุข (Public Health)
2. เชื่อมประสานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
3. สื่อสารสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการพนัน