ประชุมวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 และ 3 ตัว ผ่านเครื่องจำหน่าย ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 และ 3 ตัว ผ่านเครื่องจำหน่าย

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศ์จัดประชุมระดมความเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 และ 3 ตัว ผ่านเครื่องจำหน่าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่จัดต่อเนื่องจากการประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรที่เป็นรูปธรรมสำหรับสังคมไทยเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนัน 

นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมว่าเพื่อเป็นการนำเสนอบทเรียนจากต่างประเทศในมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ด้วยเครื่องจำหน่ายสลากโดยการนำเสนอของ ดร. วิเชียร ตันศิริคงคล และเพื่อให้ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะในมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องจำหน่ายในบริบทของสังคมไทย

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศ์ กล่าวว่าการประชุมในวันนี้เพื่อระดมความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะป้องกันเด็กและเยาวชนจากกิจกรรมที่คล้ายการพนันได้อย่างไร ทั้งในระดับองค์กรและระดับปัจเจก เนื่องจากมีข้อเท็จจริงจากงานวิจัยและการดำเนินงานของเครือข่ายระบุชัดเจนว่าการพนันทุกรูปแบบมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน แม้ในประเทศที่เป็นต้นแบบของการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันก็ยังพบว่าเด็กและเยาวชนยังได้รับผลกระทบ  ทั้งนี้การประชุมในวันนี้ให้ความสำคัญต่อเรื่องเครื่องจำหน่ายสลากเลขแบบท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ซึ่งมีข้อมูลว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างแน่นอน

บทเรียนจากต่างประเทศ : การป้องกันเด็กจากการจำหน่ายล็อตเตอรี่ด้วยเครื่อง โดย. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

ตารางเปรียบเทียบการป้องกันเด็กจากการจำหน่ายล็อตเตอรี่ของประเทศสหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดย ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล  

สรุปสาระสำคัญจากการประชุม