บอกเล่าประเด็นเด่น1 (ฉบับ 11)

รู้หรือไม่ว่า? กลุ่มที่นิยมเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์มากที่สุดคือ คือ นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน และมีเงินหมุนเวียนในระบบราว 7.5 หมื่นล้านบาทต่อปี!!!

 

 

ใคร ๆ ก็เล่นการพนันออนไลน์ได้ง่าย ๆ ในเมื่อปัจจุบันมีช่องทางโฆษณา เชิญชวนให้คนทั่วไป เข้าเล่นพนันออนไลน์และพนันบอลอย่างเปิดเผยผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ หนังสือพิมพ์กีฬา นิตยสาร ที่มีการวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกทั่วไป โดยเฉพาะการโฆษณาทางเว็บไซต์หรือสื่อ Social media ต่าง ๆ


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการช่องทางการเข้าถึงการพนันของเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อสมัยใหม”

         ผลกระทบของการพนันนั้นส่งผลในวงกว้างและส่งปัญหาในทุกระดับของชนชั้นในสังคมไทย ตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงคนที่มีฐานะร่ำรวย ถ้าตกเป็นทาสของการพนันก็มักจะเกิดปัญหาทีหลังตามมา และยิ่งในยุคของสังคมสื่อสารในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้การพนันนั้นมีช่องทางในการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นแก่ผู้เล่นพนันที่ต้องการเข้าหากิจกรรมพนันในรูปแบบออนไลน์ที่เพียงมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถเข้าเล่นทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ โดยในกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วนด้วยกันคือ ผู้ให้บริการพนัน ผู้รับบริการพนัน และการบริหารจัดการพนัน

          สำหรับในประเทศไทยนั้นการพนันคือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และการพนันออนไลน์ก็ถูกตีความเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน โดยการพนันในบ้านเรานั้นแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 5 รูปแบบด้วยกันคือ การพนันประเภททายผลกีฬา การพนันประเภททายผลตัวเลข การพนันประเภท SMS เสี่ยงโชค การพนันประเภทคาสิโน และการพนันประเภทอื่น ๆ โดยรูปแบบในการเข้าถึงกิจกรรมพนันของทุกแบบที่กล่าวมานั้นจะมีการเข้าถึงกิจกรรมการพนันอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ กิจกรรมการพนันประเภททายผลกีฬา ทายผลตัวเลข และ SMSเสี่ยงโชค ซึ่งกิจกรรมพนันประเภทนี้นั้นผู้เล่นพนันจะสามารถเดินทางไปเข้าร่วมเล่นพนันเองหรือเล่นผ่านนายหน้ารายย่อยได้ แต่สถานที่ที่เกิดกิจกรรมที่แท้จริงอยู่ที่อื่น อีกแบบคือกิจกรรมพนันแบบคาสิโน ซึ่งผู้เล่นพนันจะเข้าหากิจกรรมพนันนี้โดยการไปยังสถานที่ที่ผู้ให้บริการพนันได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ และกิจกรรมพนันก็เกิดขึ้นที่สถานที่เดียวกันนี้

          จากข้อมูลทั้งหมดจึงมานำวิเคราะห์ต่อและนำเสนอออกมาเป็นแผน Roadmap ต่อการจัดการปิดกั้นช่องทางสารสนเทศในการเข้าถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยได้นำเสนอมาตรการแยกพิจารณาเป็นบริบทต่าง ๆ 3 บริบทหลักดังนี้คือ บริบททางสังคม บริบททางกฎหมาย และบริบททางเทคโนโลยี มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอแยกเป็นรายประเด็น ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผน Roadmap ที่แบ่งออกเป็นระยะต่าง ๆ ดังนี้คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละรายประเด็นว่าใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการดำเนินการในแต่ละมาตรการที่นำเสนอ

           โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่สำคัญคือ การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เปรียบเหมือนเป็นใบเบิกทางในการให้ผู้ปกครองมีความรู้และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปปลูกฝังแนวความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนในการรู้เท่าทัน และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสมก่อนที่บุตรหลานและเยาวชนจะออกไปเผชิญการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสังคมภายนอก ซึ่งด้วยวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชนยังต้องการผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำอยู่ เพราะยังไม่สามารถวิเคราะห์หรือแยกแยะ และคัดกรองข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการเลือกบริโภคได้ และที่กล่าวมาทั้งหมดในประเด็นนี้นั้นจึงมีความสำคัญและเห็นสมควรให้มีการวางโครงการเอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์และข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ตแก่บุตรหลานต่อไป

          นอกจากนี้ ยังมีโครงการการสร้างอินเตอร์เนตสีขาว โดยเริ่มนำร่องในเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ เป็นสถานที่ที่ควรจะห่างไกล และปราศจากการพนันเหล่านี้ ไม่ว่าในอนาคตจะมีการทำให้การพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกลไกในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการทำความร่วมมือกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในการทดสอบกับฐานข้อมูล Black List ที่มีใช้งานอยู่ในส่วนของ ISP แต่ละราย ซึ่งจะต้องเป็นมาตรการเดียวกันกับที่ผู้ให้บริการภาคเอกชนถูกกำกับดูแลอยู่ อีกทั้งยังรวมถึงการเข้าไปสนับสนุนในส่วนของการดำเนินการปิดกั้นหากสถานศึกษานั้น ๆ ยังไม่มีความพร้อมในส่วนนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการลงทุนจากส่วนกลางของรัฐซึ่งสถานศึกษาแต่ละที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนเอง และจะเป็นการลงทุนซ้ำซ้อนดังที่เป็นอยู่ในหลาย ๆ ด้าน ของการลงทุนในสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่ง