สรุปการประชุมเพื่อระดมความเห็นต่อข้อเสนอการพัฒนาร้านเกม อินเทอร์เน็ต ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กที่เอื้อต่อการลด ละ เลิก การพนัน และปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

รง7