สรุปการประชุมระดมความเห็นทางวิชาการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชน จากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ด้วยเครื่องอัตโนมัติ

รง4