บอกเล่าประเด็นเด่น ฉบับ13-2

นำเงินจากการขายหวย มาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาสตรีกันเถอะ!!!

          ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ…การตั้งกองทุนพัฒนาสตรีจากรายได้การขายล็อตเตอรี่ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำาระหว่างเพศ ส่งเสริมการทำมาหากิน ที่สำคัญ… ผลประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่เฉพาะสตรีเพียงคนเดียว แต่กลับส่งผลไปยังบุตรและสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย!!!


 

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นกองทุนสลากเพื่อสังคม

(ข้อเสนอเชิงนโยบายกองทุนสลากเพื่อพัฒนาสตรี)

           จากการที่เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย เสนอให้รัฐบาลพิจารณาว่า การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้องบริหารอยู่บนหลักการของการกระจายอำนาจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีกลไกการการกับดูแลที่มีผู้แทนเครือข่ายองค์กรสตรีภาคประชาชน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชนและองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาทสตรีและความเสมอภาคหญิงชายเป็นกรรมการในสัดส่วนที่ได้สมดุลกันของภาคส่วนต่างๆ

          การจัดสรรเงินทุนจากรายได้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ National Lottery ถือเป็นการพนันที่ถูกกฎหมาย ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้กำหนดให้การพนันเป็นอาชญากรรมชนิดหนึ่ง ที่รัฐจะต้องดำเนินการปราบปราม แต่ไม่ว่าจะสูญเสียงบประมาณไปเท่าไร เสียทรัพยากรบุคคลไปเพียงใดก็ไม่สามารถขจัดปัญหาการพนันใต้ดิน ให้หมดไปจากสังคมไทยได้ คนไทยก็ยังคงเล่นการพนันโดยไม่จำกัดชนชั้น ไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือมีการศึกษาหรือไม่

          เมื่อมีจำนวนผู้เล่นการพนันจำนวนมาก คำถามสำคัญคือ ทำอย่างไรจะบริหารจัดการรายได้จากการพนันเพื่อนำมาสร้างประโยชน์แก่สังคม? ในหลายประเทศจะมีการนำรายได้จากการพนันมาบริหารจัดการในรูปแบบของกองทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ ชี้ให้เห็นว่า กองทุนต้องเป็นกองทุนเพื่อสตรีโดยเฉพาะ เพราะหากช่วยเหลือ สตรีให้สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว ผลที่ได้ไม่ได้ตกเฉพาะสตรี เท่านั้น แต่ส่งผลไปยังบุตรและสมาชิกในครอบครัวด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมประเทศไทยซึ่งประชากรส่วนใหญ่หรือประมาณ 60% เป็นผู้หญิงโจทย์สำคัญคือเงินทุนจะนำมาใช้อย่างไรเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำาระหว่างเพศ ไม่ควรมองว่าเป็นกองทุนเพื่อสงเคราะห์ แต่เป็นการยกระดับสถานภาพผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการของรัฐพื่อส่งเสริมสวัสดิการ และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และบุคคลที่มีเพศภาวะต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากล ที่รัฐบาลลงนามรับรองไว้

         งานวิจัยจึงกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกองทุนสลากเพื่อพัฒนาสตรี ดังต่อไปนี้

  1. จัดสรรเงินทุนโดยยึดหลักแห่งความเสมอภาค หลากหลาย และเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

  2. เป็นแหล่งทุนให้แก่สตรีทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เช่น เร่งรัดผลักดัน ร่าง พระราชบัญญติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ….

  3. บริหารจัดการด้วยหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้กองทุนจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. ให้ความสาคัญต่อการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของสตรี เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพสตรี และลด ปัญหาในสตรีทุกรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวของสมาชิกในครอบครัว และสังคมโดยรวม ทั้งยังส่งผลดีต่อการปกป้องความยุติธรรมและการถกเอารัดเอาเปรียบทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. จัดสรรเงินทุนภายใต้หลักแห่งการสร้างความเสมอภาคแก่สตรี เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมของสมาชิกจากทุกภาคส่วน และส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจในชุมชนโดยภาพรวม

  6. มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสตรีที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน

        เนื่องจากกองทุนสลากเพื่อพัฒนาสตรีมีแหล่งทุนจากรายได้จากการพนัน กองทุนจึงควรให้ความสำคัญต่อการร่วมปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันซึ่งเป็นอบายมุข และตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากการพนัน ตลอดจนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเยียวยาปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีปัญหาติดการพนันและลดผลกระทบจากการพนันในสังคมอีกทางหนึ่ง