บรรณาธิการชวนคุย (ฉบับ 9)

 

 

 

สวัสดีครับ ภาคีเครือข่าย

จากประสบการณ์การขับเคลื่อนข้อเสนอแนะในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน  นั้น เราพบว่ายังมีความเข้าใจของประชาชนว่าการพนัน เป็นสิ่งปกตอยู่คู่สังคมไทย  การพนันอยู่ในสายเลือดของคนไทย   การจัดการและควบคุมการพนันเป็นสิ่งที่ท้าทาย และทำได้ยากมาก  ซึ่งข้อคิดเห็นเหล่านี้ ท้าทายการทำงานของเราและภาคีเครือข่าย  ว่าจะดำเนินการป้องกันเด็กและเยาวชน อย่างไร  ทั้งทัศนคติของประชาชนที่มองว่าเป็นเรื่องปกติ จัดการได้ยาก และรูปแบบการพนันต่างๆ ก็อยู่ล้อมรอบ และมีเด็กและเยาวชนบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการพนัน

ศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการทบทวน แนวทางและมาตรการจากต่างประเทศ ซึ่งก็มีกิจกรรมธุรกิจการพนันเช่นกัน แต่สิ่งที่ในหลายประเทศมี คือ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการพนัน  เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีภูมิคุ้มกัน และทักษะการคิด เท่าทัน กับธุรกิจการพนัน ในฉบับนี้ เราจึงได้สัมภาษณ์ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนอเนก  นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน  ซึ่งท่านได้ศึกษาวิจัย ขยายผลในการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการพนันอย่างต่อเนื่อง  ที่จะช่วยให้มุมมอง ประสบการณ์และข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินการสำหรับประเทศไทย

นอกจากนั้นศูนย์ข้อมูลฯ เองก็ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การมาตรการกำกับดูแลการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค กิจกรรมที่ภาคธุรกิจ หรือหน่วยงานที่ดำเนินการต้องขออนุญาตการจัด จากกรมการปกครอง ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478    การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ก็เป็นตัวอย่างการกำกับดูแลกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการพนัน  สำหรับกรณีประเทศไทย ก็ยังไม่มีมาตรการ กำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้กิจกรรมดังกล่าวไม่บ่มเพาะทัศนคติต่อการเล่นการพนัน ของเด็กและเยาวชน  ซึ่งแนวทางมาตรการจากต่างประเทศก็มีหลายแนวทาง เช่นการกำหนดมูลค่าของรางวัลไม่ให้สูงมาก  การกำหนดประเภทสินค้าที่จัดได้ และประเภทสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและห้ามใช้กิจกรรมดังกล่าวในการส่งเสริมการขาย  ซึ่งจากการประมวลผลการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็น สมุดปกขาว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายและจัดทำเป็นข้อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  ขอบคุณครับ

 

 พงศ์ธร จันทรัศมี

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

    pongtorn@thainhf.org