บรรณาธิการชวนคุย (ฉบับ 10)

           สวัสดีครับปีใหม่ครับ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดประสิทธิประสาทพรให้กับภาคีเครือข่ายชุมชนลดผลกระทบจากการพนัน ให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรง  มีพลังปัญญา สานพลังเครือข่าย เชื่อมประสานภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนัน และปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ต่อไป  เมื่อพูดถึงผลกระทบจากการพนัน ซึ่งศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน  ได้มีการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทบทวนความรู้ ผลกระทบจากการพนันในมิติสุขภาพ ในต่างประเทศ แล้วพบว่า มีการพิจารณาผลกระทบจากการพนัน ที่มีต่อพัฒนาสมองของเด็กและเยาวชน  พฤติกรรมของทักษะการคิดการตัดสินใจ  การยับยั้งชั่งใจ  จนทำให้ความมีความเบี่ยงเบนไปจากการดำรงชีวิตปกติ   เราได้เจอประโยคสำคัญ ที่อธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสมอง และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน จากการพนัน ว่า ติดพนัน เท่ากับติดสารเสพติด  ซึ่งจะช่วยให้สังคมเห็นมุมผลกระทบจากการพนัน มากกว่ามิติการกระทำผิดด้านกฎหมาย และผิดศีลธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

             ในจดหมายข่าวฉบับนี้  เราได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล  จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้มาร่วมคิดร่วมคุย  ติดพนัน เท่ากับ ติดสารเสพติด ที่จะช่วยให้เครืข่ายเห็นความชัดเจนของผลกระทบจากการพนัน นอกจากนั้น ก็มีการกล่าวถึง คลิปวิดิโอจำลองสถานการณ์การลองเล่นการพนันออนไลน์ บนฐานความเชื่อว่าเล่นไม่กี่ครั้ง ไม่ทำให้ติดหรอก  ซึ่งก็ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพว่า หากเล่นการพนัน แล้วเริ่มสนุกและแพ้จะมีพฤติกรรมอย่างไร

 พงศ์ธร จันทรัศมี

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

pongtorn@thainhf.org