กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง / ประกาศ

Update 05/2017

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการควบคุมการพนันแห่งชาติ

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย มาตรการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันฟุตบอล

มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

คำสั่ง กสทช.เรื่องการออกอากาศรายการหรือโฆษณาเกี่ยวกับการพนัน