ข้อสังเกตเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. …. (ฉบับคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554)

4_21