ข้อมูลเรื่องการส่งข้อความผ่านคลื่นความถี่วิทยุที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 ข้อมูลทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งข้อความผ่านคลื่นความถี่วิทยุ

วจ37edit