การประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ด้วยเครื่องอัตโนมัติ ครั้งที่ 1

การประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ด้วยเครื่องอัตโนมัติ

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์ จัดประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ด้วยเครื่องอัตโนมัติ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ 

      

นายพงศ์ธร  จันทรัศมี  ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล นำเสนอข้อเสนอนโยบายสาธารณะและบทเรียนจากต่างประเทศ การจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ  

นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นำเสนอประเด็น“Epigenetic and Gambling Addiction

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ  สันติกูล  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอในประเด็นเด็กและเยาวชนกับหวยบนดิน   

นายพิริยะ ทองสอน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน นำเสนอบทเรียนการดำเนินมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากกรณีการจำหน่ายสุรา

อบต.วังกรด จังหวัดพิจิตร บทบาทของชุมชนในการจัดการและออกมาตรการสำหรับป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน

ดาวน์โหลด>>

สรุปสาระสำคัญจากการประชุม 

นำเสนอโครงการ  โดยพงศธร จันทรัศมี

เด็กและเยาวชนกับหวยบนดิน โดย ดร.พงษ์เทพ สันติกุล

การดำเนินงานด้านการพนันตำบลวังกรด จังหวัดพิจิตร

บทเรียนการดำเนินงานมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากกรณีการจำหน่ายสุรา โดย พิริยะ ทองสอน