การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค (ภาคกลาง)

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ณ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม  เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ  แนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เห็นว่าการเสี่ยงโชคถือเป็นการมอมเมาเด็กแบะเยาวชน ควรสร้างจิตสำนึกร่วมกันผ่านสถาบันครอบครัวโรงเรียน ชุมชน และยังมองว่าการเสี่ยงโชคผ่านผลิตภัณฑ์มอมเมา เช่น การมีปริมาณน้ำตาลจำนวนมากเกินความพอดี  การใส่คาเฟอีน และการใส่เกลือเป็นจำนวนมาก จะต้องมีการควบคุมและถือเป็นสินค้ามอมเมา  ประการสำคัญจะต้องมีคณะทำงานระดับจังหวัด  การสร้างเครือข่ายในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเชิงสังคม เพื่อให้มีความเท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของดารใช้วิธีการเป็นเครื่องมือ