หน้าแรก

Breaking News:

กิจกรรม /ความเคลื่อนไหว

สื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ

วิดิทัศน์ ให้ความรู้ว่าการพนัน ส่งผลต่อพัฒนาการสมอง และพฤติกรรมเด็ก และเยาวชน อย่างไร?

ฐานข้อมูล

จัดการความรู้

ที่สำคัญเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการต่างๆ และผลักดันสู่กลไกหลักที่เกี่ยวข้องโดยใช้กรอบแนวทางสาธารณสุข (Public Health)

เชื่อมประสานภาคี

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

สื่อสารสังคม

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการพนัน
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

ข้อเสนอเชิงนโยบาย