สื่อกีฬากับปัญหาชี้นำการพนัน

บทความจากงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับ “การนาเสนอข่าวสารของสื่อกีฬา” โดยเน้นเสนอเฉพาะข่าวกีฬาฟุตบอลทางสื่อมวลชนประเภทสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงถึงประเด็นทางจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนที่สื่อกีฬาถูกตั้งคาถามว่า ข่าวสารที่นาเสนอนั้น ละเลยต่อบทบาทหน้าที่ทางวิชาชีพที่ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากมีสื่อกีฬาจานวนไม่น้อยที่เน้นเสนอข่าวสาร เชิงชี้นาการพนันเพื่อหวังผลทางการตลาดเป็นหลัก

sport%20and%20gambling