สาวปมเสน่ห์การพนัน เพื่อป้องกัน “กลุ่มเสี่ยง”

เสน่ห์ของการพนัน นอกจากตอบสนองต่อสัญชาติญาณของคนแล้ว ยังมีเงื่อนปมอื่นเกี่ยวข้องอยู่ด้วย การวิจัยศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันในสังคมไทย โดย นิศาชล ลีรัตนากร ที่มุ่งวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นการพนันและรูปแบบการพนันที่เลือกเล่นในสังคมไทย

งานวิจัยชิ้นนี้ได้นาเสนอข้อค้นพบที่ชวนให้อภิปรายกันได้อีกมากมาย เช่น เพศชายมีความน่าจะเป็นในการเล่นพนันมากกว่าเพศหญิง, กลุ่มผู้มีรายได้สูงมีความน่าจะเป็นในการเล่นพนันมากกว่าผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตามผู้มีรายได้น้อยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเล่นพนันต่อรายได้สูงกว่า การศึกษาที่สูงขึ้นทาให้มีพฤติกรรมการเล่นพนันลดลง ผู้ที่มีสถานภาพสมรสน่าจะมีความน่าจะเป็นในการเล่นพนันสูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด เป็นหม้าย หย่าร้างหรือแยกกันอยู่, ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี มีความน่าจะเป็นในการเล่นพนันสูงสุด ฯลฯ

gambling_research1