ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

qAMcMAUSun41104