บรรณาธิการชวนคุย (ฉบับ 7)              สวัสดีครับ ภาคีเครือข่ายชุมชนคนลดผลกระทบจากการพนัน  ฉบับนี้ เรามาชวนคุยให้เห็นถึงผลกระทบจากการพนัน  ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน  เพื่อสร้างความตระหนักให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการกำหนดนโยบายในการป้องกันและลดผลกระทบเกิดขึ้น   ในการทำงานที่ผ่านมาเราพบว่า งานศึกษาของจิตแพทย์  ยืนยัน ว่าการเล่นการพนันตั้งแต่เด็ก มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการเสพติดการพนัน และเสพติดเหล้า บุหรี่ และป็นโรคซึมเศร้า ได้ง่ายกว่า คนที่เริ่มเล่นการพนัน หลังจากเป็นผู้ใหญ่แล้ว

             ความน่าสนใจของสถานการณ์เด็กและเยาวชน จากการพนัน งานศึกษาของ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า อายุต่ำสุดของเด็กที่มีประสบการณ์การพนัน คือ 7 ขวบ และ คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.8 ก็เคยมีประสบการณ์เล่นการพนัน  และจากการติดตามสถานการณ์ ของศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน จากในพื้นที่ชุมชน สถาบันการศึกษา และการพนันบนสื่อ เราก็พบว่า สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชน เต็มไปด้วยธุรกิจการพนัน  การส่งเสริมการลุ้นรวย การให้ข้อมูลประกอบการเล่นหวย   การกระตุ้นยอดขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค   ทำให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า เด็กและเยาวชนไทย มีประสบการณ์การเล่น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการพนัน    และจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

              จดหมายข่าวฉบับนี้ จึง ได้นำเสนอข้อมูล บทสัมภาษณ์ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์ และอดีตเลขาธิการมูลนิธิสดศรี- สฤษดิ์วงศ์ ที่เป็นผู้เปิดประเด็น ผลกระทบต่อสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนจากการพนัน  ซึ่งทำให้เห็นว่า ทำไมเราต้องป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน   และข้อมูลจากงานศึกษาของ รศ.พญ.พรจิรา ปริชวัชรากุล  จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ที่ทำให้เห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพติดอบายมุข อื่นๆ หากเล่นการพนันตั้งแต่เด็ก   และลักษณะพัฒนาการของสมอง เด็กและเยาวชนกับความเสี่ยง

            และสุดท้ายเก็บตกสาระจากการประชุมการจัดทำแผนงานกลุ่มแผนงานด้านการลดปัญหาจากการพนัน ปี 2561-2563  ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ที่สะท้อนให้เห็นถึง พนันเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ รณรงค์สร้างความตระหนัก  และกำหนดนโยบายมาตรการในการ  ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน ต่อไป

 พงศ์ธร จันทรัศมี

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

pongtorn@thainhf.org