บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

บทวิเคราะห์ปัญหาความล้าหลังของกฎหมายการพนันของไทยที่ไม่สามารถจัดการกับการพนันรูปแบบใหม่ ๆ ที่เป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ เช่น การพนันออนไลน์ ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนัน

FclVy6YTue30900