ตัวตนของคนที่ติดการพนันฟุตบอล

งานศึกษาของสายชล ปัญญาชิต เรื่องฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม่ : ศึกษากรณีสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฟุตบอล โดยเริ่มจากการมีภูมิหลังของความชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นสาคัญ แต่มีความแตกต่างในประเด็นของช่วงเวลา ลักษณะความสนใจของการติดตาม (ฟุตบอลไทย – ฟุตบอลต่างประเทศ) เป็นต้น และมี 3 ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับ ได้แก่ การที่ติดตามฟุตบอลต่างประเทศมาก่อน การที่ติดตามฟุตบอลไทยมาก่อน และความชื่นชอบในท้องถิ่นนิยมโดยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยออกสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การรวมตัวของกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับยังได้สร้างตัวตนและเอกลักษณ์ของกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนของคนที่ติดบอลหรือการคลั่งไคล้การดูกีฬาฟุตบอล

MUNxW5YSun35607