ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค (SMS)

ป็นงานวิจัยในโครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดย ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อ-นักวิจัยอิสระ ศึกษาและพัฒนาจากงานวิจัยรวม 3 ชิ้นคือ รายงานสำรวจสถานการณ์การเสี่ยงโชคทางข้อความสั้น (SMS)” สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ใน “การศึกษามาตรการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในมิติของการส่งเสริมการตลาดผ่านเทคโนโลยีโทรคมนาคม (กรณีโทรศัพท์)” และ “ข้อเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันร้องเรียนปัญหา SMS เข้าข่ายพนัน”  รวมทั้งการระดมความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ

ดาวน์โหลด>> ข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้น (SMS)