ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการพนันออนไลน์

ไพศาล ลิ้มสถิตย์ นักวิชาการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิจัย “ศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ” และหัวหน้าโครงการ “การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478” ซึ่งสนับสนุนโดยโครงการการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและควบคุมการพนันออนไลน์ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ การพนันออนไลน์และการพนันทายผลฟุตบอลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งนับวันจะแพร่ขยายและส่งผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

ข้อเสนอนโยบายสาธารณ%20ะพนันออนไลน์