ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ

ดร.วิเขียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ สำหรับนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

online_lotto1