ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. …. จนกระทั่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในช่วงต้นปี 2559
6XtHHOkMon14540 (website)