ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ…และ ร่าง พ.ร.บ.การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ…

เอกสารประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อการให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ…. และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ….

md63ZRCThu40602