ข้อมูลที่น่าสนใจ (ฉบับ 7)

 

การพนันรูปแบบต่างๆ ส่งผลต่อสมองอย่างไร !?

 

 

           รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุว่า “การพนันรูปแบบต่างๆ ส่งผลต่อโครงสร้างของสมอง” เนื่องจาก ประสาทที่ควบคุมให้เกิดพฤติกรรม คือ “สมอง” ดังนั้น กิจกรรมที่ทำแล้วเพลิน หรือ รู้สึกดีกับตัวเอง เช่น เล่นการพนัน จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นมีแนวโน้มจะทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ“สมองส่วนที่ควบคุมเรื่องความสุข” หรือ“สมองส่วน Reward circuit / Pleasure circus” โดยทางการแพทย์ พบว่า คนที่มีโรคติดพนันมักมีความเสี่ยงในการพบปัญหาโรคซึมเศร้า โรคเกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์ และสารเสพติดมากกว่าคนที่ไม่เล่นการพนัน นอกจากนี้ เมื่อเทียบกลุ่มคนที่เล่นการพนันในช่วงวัยต่างๆ พบว่า ผู้ใหญ่ที่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่เด็ก จะมีความเสี่ยงในการพบปัญหาโรคเกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์และสารเสพติดมากกว่าวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่เพิ่งเริ่มเล่นการพนัน โดยจะเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วย 62% และใช้สารเสพติด 24% ส่วนวัยรุ่นที่ติดการพนันจะพบว่า เคยเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่ากลุ่มอื่นถึง 32%

 

“คนที่มีโรคติดพนันมักมีความเสี่ยงในการพบปัญหาโรคซึมเศร้า โรคเกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์ และสารเสพติดมากกว่าคนที่ไม่เล่นการพนัน “

 

          จากคำอธิบายทางการแพทย์ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างสมองของผู้เล่นพนันตั้งแต่เด็ก พบว่า เด็กและวัยรุ่นจะมี “สมองส่วนแรงขับ” และ   “สมองส่วนยับยั้งชั่งใจ” ซึ่งทั้งสองส่วนยังไม่พัฒนาเต็มที่ จึงทำให้เด็กและวัยรุ่นมีพฤติกรรมชอบเสี่ยงเป็นพิเศษ กระทั่งเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่สมองส่วนแรงขับถูกเร่งใช้จากการพนันรูปแบบต่างๆ และได้รับการพัฒนาตั้งแต่อายุยังน้อย ขณะที่สมองส่วนยับยั้งชั่งใจไม่สามารถทำงานแข่งขับสมองส่วนแรงขับได้ จึงส่งผลให้ผู้ใหญ่มีพฤติกรรมที่ขาดวุฒิภาวะอย่างถาวร(Immaturity) ทั้งในด้านแรงจูงใจ การควบคุมตัวเอง และการตัดสินใจ


          นอกจากนั้น ผลกระทบของการพนันต่อสุขภาพจะมีกระบวนการในการเปลี่ยนรูปแบบการหลั่งจากสาร “Dopamine”ในสมอง ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสพติด โดยโรคติดพนันจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับโรคผู้ใช้สารเสพติด ในแง่นี้การพนันอาจทำให้เกิดความผิดปกติของสมองในระดับโครงสร้าง ระหว่าง “สมองส่วนแรงขับ” และ“สมองส่วนยับยั้งชั่งใจ” โดยเฉพาะผู้ที่เล่นการพนันตั้งแต่เด็ก ยิ่งส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนต่ำ ได้แก่ ความเสียงต่อพฤติกรรมฉ้อฉล คอรัปชั่น ทักษะการตั้งคำถามท้าทาย ทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถในการอดทนรอคอยสิ่งที่พึงใจ และความสามารถในการควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ

 

อ้างอิงจาก: หนังสือแกะรอยหยักสมอง มองผลกระทบจากการพนัน โดย รศ.พญ.พรจิรา ปริชวัชรากุล