การประชุมเพื่อระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อพัฒนาโจทย์การศึกษาและมาตรการควบคุมบริการส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อการเสี่ยงโชค ครั้งที่ 1

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์จัดประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อพัฒนาโจทย์การศึกษาและมาตรการควบคุมบริการส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อการเสี่ยงโชคครั้งที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม มสช.1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพฯ

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวว่า ประเด็นการส่งข้อความสั้น Short Message Service (SMS) เสี่ยงโชคเป็นประเด็นที่มูลนิธิใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นการจัดแผนการพนัน และเห็นว่า SMS เสี่ยงโชค มีความคล้ายการพนัน เพราะเป็นการลงทุนที่เร็วและได้ผลตอบแทนที่เร้าใจและส่งผลในด้านลบต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการพัฒนาทางสมองของวัยรุ่น ในลักษณะ Use it or Lost it การชิงโชคแบบลงทุนน้อย-ได้มาก ลงทุนน้อย-ได้เร็ว และมีงานศึกษาทางการแพทย์ พบว่า ประเด็นดังกล่าวจะส่งผลไปถึงลูกหลาน

นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการฯ แจ้งว่าผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหลายส่วน เนื่องจากในปัญหาเรื่อง SMS การพนันนั้นเกี่ยวข้องหลายส่วน ทั้งทางด้านเด็กและเยาวชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ ผู้ให้บริการเครือข่าย เป็นต้น จากนั้นได้แนะนำโครงการฯ มีการศึกษาประเด็นด้านการพนัน 5 เรื่อง 1) SMS เสี่ยงโชค 2) การพนันออนไลน์ 3) การพนันฟุตบอล 4) หวยออนไลน์ 5) การจัดการรายได้ของกองสลากเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเป้าหมายของโครงการฯ จะเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งควรได้รับการปกป้องตามหลักกฎหมายต่าง ๆ

สรุปสาระสำคัญจากการประชุม

การพัฒนาโจทย์การศึกษามาตรการควบคุมบริการส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อการเสี่ยงโชค 

การพนันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ : ข้อเท็จจริงเพื่อข้อเสนอเชิงนโยบาย

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้น (SMS) เสี่ยงโชค