การสำรวจสถานการณ์การพนันของเยาวชน ปี 2556

ชุดความรู้สถานการณ์การพนันในกลุ่มเยาวชน ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจัดการการพนัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน โดยนายชาญชัย ทองสัมฤทธิ์

การสำรวจสถานการณ์การพนันของเยาวชน ปี 2556